Ochrona danych osobowych


Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
   
 1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zarząd Oświaty z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: gzo@gzo.nysa.pl, telefon: 77 4335836, reprezentowana przez Dyrektora;

 2)   sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Zarządzie Oświaty, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: m.zarczynska@gzo.nysa.pl;   

 3)   przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminnemu Zarządowi Oświaty wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;   

 4)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;   

 5)   przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;   

 6)   przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;   

 7)   podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;  
  
 8)   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

 9)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez wydział merytoryczny.

  • Data aktualizacji: 2021-03-17 14:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 59 735