Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


                                                                           INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ

                                                    O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

                Burmistrz Nysy przypomina, iż zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.  z 2018 r. poz. 996 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

                Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony do Burmistrza Nysy w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopię świadectwa pracy /gdy kształcenie zawodowe młodocianego odbywało się u więcej niż jednego pracodawcy, należy dołączyć świadectwa pracy potwierdzające cały okres kształcenia/.
 • Kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego/sprawdzającego.
 • Kopię świadectwo ukończenia gimnazjum lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum (dotyczy młodocianych uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy).
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika.
 • Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracownika w celu prowadzenia przygotowania zawodowego lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy (dotyczy przypadków, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca).
 • W przypadku spółki cywilnej – kopię umowy spółki.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1
z 24.12.2013).
W związku z tym wnioskodawca jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291) .) do przedłożenia:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232) o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym w Gminie Nysa pracodawca zobowiązany jest zawiadomić burmistrza.

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz de minimis
 2. Oświadczenie o pomocy de minimis
 3. Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
 4. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 5. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

 

 

Szczegółowych informacji udziela:

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

pokój: 219, telefon: (77) 40-80-609

METADANE

 • Data aktualizacji: 2020-04-03 13:37
 • |
 • Licznik odwiedzin: 44 299